Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 1-goe̍h 8-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 8-goe̍h 30-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 6-goe̍h 7-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 1-goe̍h 26-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 1-goe̍h 11-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 12-goe̍h 13-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 10-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 8-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 7-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)