Ia̍h le̍k-sú

2015-nî 7-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 4-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 8-goe̍h 30-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 8-goe̍h 6-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 6-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 11-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 11-goe̍h 5-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 9-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 8-goe̍h 28-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 12-goe̍h 18-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 1-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)