Ia̍h le̍k-sú

2019-nî 10-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 11-goe̍h 1-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 8-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 2-goe̍h 24-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 12-goe̍h 30-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 5-goe̍h 27-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 5-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 1-goe̍h 6-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 1-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 12-goe̍h 26-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 12-goe̍h 5-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 9-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 9-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)