Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 1-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 12-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 12-goe̍h 13-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 7-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 3-goe̍h 23-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 10-goe̍h 23-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 10-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 11-goe̍h 12-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 9-goe̍h 16-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 9-goe̍h 10-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (Pài-sì)