Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 2-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 1-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 10-goe̍h 5-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 3-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 7-goe̍h 12-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 5-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 7-goe̍h 24-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 7-goe̍h 22-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 7-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 6-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 12-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 10-goe̍h 31-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 10-goe̍h 30-ji̍t (Pài-gō͘)

2009-nî 10-goe̍h 29-ji̍t (Pài-sì)