Ia̍h le̍k-sú

2022-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 2-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 2-goe̍h 4-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 9-goe̍h 12-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 8-goe̍h 3-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 4-goe̍h 25-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 2-goe̍h 16-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 2-goe̍h 7-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 12-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 8-goe̍h 19-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Pài-it)