Ia̍h le̍k-sú

2022-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (Lé-pài)

2019-nî 10-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 11-goe̍h 8-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 11-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 10-goe̍h 27-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 4-goe̍h 10-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 2-goe̍h 8-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 1-goe̍h 29-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (Pài-gō͘)