Ia̍h le̍k-sú

Lūi-pia̍t_thó-lūn:358 nî kòe-sin

2016-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 6-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 6-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 5-goe̍h 30-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 5-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài)

2015-nî 7-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)