Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 10-goe̍h 19-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 7-goe̍h 11-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 6-goe̍h 10-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 5-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 2-goe̍h 10-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 2-goe̍h 9-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 8-goe̍h 5-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 11-goe̍h 2-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 10-goe̍h 29-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 9-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 5-goe̍h 29-ji̍t (Pài-gō͘)

2009-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 2-goe̍h 4-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 1-goe̍h 2-ji̍t (Pài-gō͘)

2008-nî 10-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 5-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài)

2008-nî 5-goe̍h 8-ji̍t (Pài-sì)

2007-nî 7-goe̍h 14-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 5-goe̍h 26-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 3-goe̍h 6-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 11-goe̍h 20-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 9-goe̍h 16-ji̍t (Pài-la̍k)

2005-nî 10-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài)

2005-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Pài-sì)