Ia̍h le̍k-sú

2015-nî 5-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 1-goe̍h 11-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 11-goe̍h 8-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 8-goe̍h 16-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 3-goe̍h 6-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 12-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 12-goe̍h 2-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 11-goe̍h 22-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 9-goe̍h 8-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 3-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 2-goe̍h 21-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 9-goe̍h 16-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 5-goe̍h 31-ji̍t (Pài-it)