Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 10-goe̍h 8-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 6-goe̍h 19-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 11-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 10-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 10-goe̍h 15-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 2-goe̍h 11-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 12-goe̍h 31-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 12-goe̍h 18-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 12-goe̍h 11-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 12-goe̍h 1-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 11-goe̍h 30-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 11-goe̍h 29-ji̍t (Pài-it)