Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 4-goe̍h 15-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 8-goe̍h 22-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 11-goe̍h 1-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 7-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 12-goe̍h 23-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 12-goe̍h 9-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 11-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 9-goe̍h 20-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 12-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 11-goe̍h 13-ji̍t (Pài-gō͘)

2009-nî 11-goe̍h 5-ji̍t (Pài-sì)