Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 12-goe̍h 31-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 12-goe̍h 29-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 12-goe̍h 22-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 5-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 1-goe̍h 23-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 12-goe̍h 26-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 11-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 9-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 6-goe̍h 9-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 8-goe̍h 5-ji̍t (Pài-sì)