Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 7-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 4-goe̍h 25-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 7-goe̍h 5-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 1-goe̍h 31-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 8-goe̍h 18-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 8-goe̍h 25-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 6-goe̍h 12-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 4-goe̍h 27-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 1-goe̍h 18-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 11-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 11-goe̍h 27-ji̍t (Pài-gō͘)