Ia̍h le̍k-sú

2019-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Pài-la̍k)

2018-nî 6-goe̍h 4-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 4-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 3-goe̍h 13-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 7-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 11-goe̍h 8-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 5-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 10-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 10-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 8-goe̍h 29-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 8-goe̍h 17-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 6-goe̍h 23-ji̍t (Pài-sì)