Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 27-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 1-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 12-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 12-goe̍h 18-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 10-goe̍h 5-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 7-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 1-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 1-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 3-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 12-goe̍h 30-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 10-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 10-goe̍h 4-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 7-goe̍h 24-ji̍t (Pài-la̍k)