Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 11-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 4-goe̍h 22-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 3-goe̍h 10-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 5-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 5-goe̍h 7-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 4-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 7-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 5-goe̍h 15-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 3-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 2-goe̍h 13-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 1-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 3-goe̍h 19-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 2-goe̍h 7-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 1-goe̍h 10-ji̍t (Pài-jī)

2005-nî 9-goe̍h 30-ji̍t (Pài-gō͘)

2005-nî 1-goe̍h 10-ji̍t (Pài-it)

2005-nî 1-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2004-nî 7-goe̍h 28-ji̍t (Pài-saⁿ)

2004-nî 7-goe̍h 21-ji̍t (Pài-saⁿ)