Ia̍h le̍k-sú

2021-nî 2-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 7-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 3-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 3-goe̍h 4-ji̍t (Pài-saⁿ)

2019-nî 8-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō͘)

2019-nî 3-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2019-nî 3-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài)

2018-nî 2-goe̍h 24-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 12-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Pài-saⁿ)

khah kū ê 50 hāng