Ia̍h le̍k-sú

2015-nî 8-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 8-goe̍h 20-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 10-goe̍h 1-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 4-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 12-goe̍h 20-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 12-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài)

2005-nî 9-goe̍h 24-ji̍t (Pài-la̍k)

2004-nî 8-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài)