Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 12-goe̍h 23-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 1-goe̍h 7-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 12-goe̍h 13-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 6-goe̍h 18-ji̍t (Pài-sì)

2007-nî 11-goe̍h 21-ji̍t (Pài-saⁿ)

2007-nî 3-goe̍h 27-ji̍t (Pài-jī)

2007-nî 3-goe̍h 24-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 3-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 11-goe̍h 24-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 7-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 6-goe̍h 26-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 4-goe̍h 15-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 1-goe̍h 27-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Pài-sì)

2005-nî 1-goe̍h 12-ji̍t (Pài-saⁿ)

2004-nî 8-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2004-nî 8-goe̍h 17-ji̍t (Pài-jī)