Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 8-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 7-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 8-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)

2005-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Pài-jī)

2004-nî 9-goe̍h 13-ji̍t (Pài-it)

2004-nî 8-goe̍h 12-ji̍t (Pài-sì)