Ia̍h le̍k-sú

2018-nî 1-goe̍h 25-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 2-goe̍h 21-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 10-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō͘)

2015-nî 7-goe̍h 29-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 7-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 6-goe̍h 29-ji̍t (Pài-it)