Ia̍h le̍k-sú

2021-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 6-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 5-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 3-goe̍h 29-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 12-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 11-goe̍h 26-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 7-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 7-goe̍h 13-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 10-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 7-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 4-goe̍h 30-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 4-goe̍h 29-ji̍t (Pài-gō͘)