Ia̍h le̍k-sú

2020-nî 9-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)

2016-nî 11-goe̍h 2-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 12-goe̍h 30-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 12-goe̍h 25-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 12-goe̍h 17-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 12-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 5-goe̍h 7-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 3-goe̍h 15-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 2-goe̍h 6-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 12-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 11-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 10-goe̍h 17-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 9-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 9-goe̍h 17-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 9-goe̍h 6-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 9-goe̍h 5-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 9-goe̍h 4-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 9-goe̍h 3-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 9-goe̍h 1-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (Pài-saⁿ)