Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 1-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 12-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 11-goe̍h 13-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 10-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 10-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 8-goe̍h 2-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 5-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 10-goe̍h 5-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Lé-pài)