Ia̍h le̍k-sú

2023-nî 10-goe̍h 7-ji̍t (Pài-la̍k)

2022-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)

2021-nî 7-goe̍h 5-ji̍t (Pài-it)

2019-nî 1-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō͘)

2015-nî 5-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 8-goe̍h 28-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 5-goe̍h 16-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 4-goe̍h 9-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 5-goe̍h 21-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 5-goe̍h 15-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 9-goe̍h 4-ji̍t (Pài-jī)

2007-nî 8-goe̍h 18-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 8-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 7-goe̍h 10-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 5-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 2-goe̍h 28-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 2-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2005-nî 5-goe̍h 9-ji̍t (Pài-it)

2005-nî 4-goe̍h 10-ji̍t (Lé-pài)

2005-nî 2-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)

2005-nî 2-goe̍h 11-ji̍t (Pài-gō͘)

2005-nî 2-goe̍h 5-ji̍t (Pài-la̍k)

2005-nî 2-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō͘)

2004-nî 10-goe̍h 8-ji̍t (Pài-gō͘)

2004-nî 8-goe̍h 27-ji̍t (Pài-gō͘)