Ia̍h le̍k-sú

2022-nî 9-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)

2018-nî 6-goe̍h 10-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 2-goe̍h 5-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 12-goe̍h 24-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 8-goe̍h 5-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 8-goe̍h 1-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 4-goe̍h 20-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 9-goe̍h 29-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 3-goe̍h 8-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 12-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 11-goe̍h 12-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 11-goe̍h 7-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 7-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 7-goe̍h 6-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 6-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 5-goe̍h 18-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 5-goe̍h 5-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 4-goe̍h 29-ji̍t (Pài-saⁿ)