Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 1-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài)

2015-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 8-goe̍h 6-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 6-goe̍h 4-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 4-goe̍h 15-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 1-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 12-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 8-goe̍h 16-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 7-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 5-goe̍h 9-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 12-goe̍h 31-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 9-goe̍h 21-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 9-goe̍h 8-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 9-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 8-goe̍h 26-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 8-goe̍h 25-ji̍t (Pài-sì)

2007-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Pài-jī)

2007-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 7-goe̍h 10-ji̍t (Pài-it)