Ia̍h le̍k-sú

2019-nî 11-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 4-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 12-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 5-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 1-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 6-goe̍h 21-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2007-nî 11-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)

2007-nî 1-goe̍h 19-ji̍t (Pài-gō͘)

2007-nî 1-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 12-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 4-goe̍h 5-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 4-goe̍h 4-ji̍t (Pài-jī)

2004-nî 10-goe̍h 8-ji̍t (Pài-gō͘)

2004-nî 6-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2004-nî 6-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)