Ia̍h le̍k-sú

2015-nî 8-goe̍h 6-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 4-goe̍h 15-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 11-goe̍h 6-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 10-goe̍h 29-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 7-goe̍h 4-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 10-goe̍h 7-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 6-goe̍h 11-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 12-goe̍h 9-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 3-goe̍h 25-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 3-goe̍h 10-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 3-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (Pài-sì)

2005-nî 12-goe̍h 26-ji̍t (Pài-it)

2005-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)