Ia̍h le̍k-sú

2019-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 12-goe̍h 9-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 5-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2005-nî 10-goe̍h 15-ji̍t (Pài-la̍k)

2005-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Pài-gō͘)

2005-nî 4-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)

2004-nî 8-goe̍h 7-ji̍t (Pài-la̍k)

2004-nî 8-goe̍h 4-ji̍t (Pài-saⁿ)

2004-nî 7-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2004-nî 7-goe̍h 10-ji̍t (Pài-la̍k)

2004-nî 7-goe̍h 2-ji̍t (Pài-gō͘)

2004-nî 7-goe̍h 1-ji̍t (Pài-sì)

2004-nî 6-goe̍h 29-ji̍t (Pài-jī)

2004-nî 5-goe̍h 31-ji̍t (Pài-it)