Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 7-goe̍h 25-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 7-goe̍h 24-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 7-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō͘)

2016-nî 12-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 8-goe̍h 6-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 12-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 11-goe̍h 8-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 3-goe̍h 22-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 7-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 12-goe̍h 6-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 4-goe̍h 10-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 3-goe̍h 30-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 12-goe̍h 12-ji̍t (Pài-gō͘)

2008-nî 3-goe̍h 22-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-jī)

2007-nî 7-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 5-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 3-goe̍h 31-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 3-goe̍h 15-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 2-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2005-nî 4-goe̍h 18-ji̍t (Pài-it)

2005-nî 4-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2005-nî 2-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2005-nî 2-goe̍h 9-ji̍t (Pài-saⁿ)

khah kū ê 50 hāng