Ia̍h le̍k-sú

2020-nî 6-goe̍h 28-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 6-goe̍h 19-ji̍t (Pài-gō͘)

2019-nî 12-goe̍h 10-ji̍t (Pài-jī)

2019-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Lé-pài)

2019-nî 5-goe̍h 15-ji̍t (Pài-saⁿ)

2018-nî 12-goe̍h 10-ji̍t (Pài-it)

2018-nî 11-goe̍h 3-ji̍t (Pài-la̍k)

2018-nî 10-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)

2018-nî 10-goe̍h 19-ji̍t (Pài-gō͘)

2018-nî 9-goe̍h 30-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 11-goe̍h 3-ji̍t (Pài-gō͘)