Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 6-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 1-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 4-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 3-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 1-goe̍h 12-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 11-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 11-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 10-goe̍h 20-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 9-goe̍h 21-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 7-goe̍h 20-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 4-goe̍h 15-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 4-goe̍h 14-ji̍t (Pài-jī)