Ia̍h le̍k-sú

2022-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)

2016-nî 5-goe̍h 25-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 3-goe̍h 6-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 5-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

2007-nî 9-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 8-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 7-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 2-goe̍h 7-ji̍t (Pài-jī)

2005-nî 3-goe̍h 21-ji̍t (Pài-it)

2004-nî 10-goe̍h 7-ji̍t (Pài-sì)

2004-nî 8-goe̍h 10-ji̍t (Pài-jī)

2004-nî 8-goe̍h 9-ji̍t (Pài-it)