Ia̍h le̍k-sú

2016-nî 11-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 12-goe̍h 29-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 12-goe̍h 5-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 8-goe̍h 23-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 4-goe̍h 14-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 4-goe̍h 9-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 4-goe̍h 7-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 1-goe̍h 19-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 9-goe̍h 23-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 7-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 4-goe̍h 8-ji̍t (Pài-gō͘)