Ia̍h le̍k-sú

2019-nî 7-goe̍h 26-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 5-goe̍h 30-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 5-goe̍h 28-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 10-goe̍h 7-ji̍t (Pài-gō͘)

2016-nî 8-goe̍h 1-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 5-goe̍h 28-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 4-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)

2015-nî 2-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 6-goe̍h 12-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 4-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 1-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 11-goe̍h 22-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 11-goe̍h 3-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 11-goe̍h 2-ji̍t (Pài-gō͘)