Ia̍h le̍k-sú

2020-nî 4-goe̍h 16-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 3-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 9-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 6-goe̍h 19-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 6-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 6-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 5-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 5-goe̍h 26-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 2-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài)

2008-nî 2-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2007-nî 6-goe̍h 8-ji̍t (Pài-gō͘)