Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 1-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 8-goe̍h 13-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 8-goe̍h 7-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 5-goe̍h 11-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 2-goe̍h 2-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 9-goe̍h 10-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 7-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 5-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 4-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)