Ia̍h le̍k-sú

2021-nî 12-goe̍h 9-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 6-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Pài-jī)

2015-nî 11-goe̍h 21-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 7-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 3-goe̍h 15-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 9-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 12-goe̍h 19-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 8-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Pài-sì)

2005-nî 7-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2005-nî 4-goe̍h 26-ji̍t (Pài-jī)

2005-nî 3-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)

2004-nî 9-goe̍h 20-ji̍t (Pài-it)

2004-nî 8-goe̍h 24-ji̍t (Pài-jī)

2004-nî 8-goe̍h 23-ji̍t (Pài-it)