Ia̍h le̍k-sú

2019-nî 7-goe̍h 24-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 6-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 3-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 5-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 12-goe̍h 26-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 11-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 8-goe̍h 18-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 4-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 10-goe̍h 26-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 7-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 6-goe̍h 2-ji̍t (Pài-saⁿ)