Ia̍h le̍k-sú

2018-nî 6-goe̍h 18-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 2-goe̍h 20-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 7-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 12-goe̍h 10-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 7-goe̍h 3-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 4-goe̍h 19-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 4-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 3-goe̍h 24-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 8-goe̍h 30-ji̍t (Pài-jī)