Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 11-goe̍h 2-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 4-goe̍h 17-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 11-goe̍h 5-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 10-goe̍h 4-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 11-goe̍h 21-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 7-goe̍h 5-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 6-goe̍h 9-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 9-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 5-goe̍h 27-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 11-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō͘)

2007-nî 12-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 9-goe̍h 16-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)