Ia̍h le̍k-sú

2018-nî 9-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō͘)

2018-nî 5-goe̍h 9-ji̍t (Pài-saⁿ)

2018-nî 3-goe̍h 28-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 9-goe̍h 24-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 6-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 8-goe̍h 9-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 8-goe̍h 3-ji̍t (Pài-gō͘)