Ia̍h le̍k-sú

2019-nî 2-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2018-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài-gō͘)

2018-nî 9-goe̍h 12-ji̍t (Pài-saⁿ)

2018-nî 9-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)

2018-nî 8-goe̍h 22-ji̍t (Pài-saⁿ)

2018-nî 8-goe̍h 16-ji̍t (Pài-sì)

2018-nî 5-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2018-nî 5-goe̍h 9-ji̍t (Pài-saⁿ)

2018-nî 2-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)

2018-nî 1-goe̍h 24-ji̍t (Pài-saⁿ)

2018-nî 1-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 12-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 9-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 8-goe̍h 24-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 7-goe̍h 24-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 7-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō͘)