Ia̍h le̍k-sú

2022-nî 2-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)

2019-nî 12-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài)

2019-nî 3-goe̍h 8-ji̍t (Pài-gō͘)

2018-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài-gō͘)

2015-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 8-goe̍h 30-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 10-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 10-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 10-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 6-goe̍h 5-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 1-goe̍h 17-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 4-goe̍h 13-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 10-goe̍h 27-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 10-goe̍h 4-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 6-goe̍h 26-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 6-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 3-goe̍h 17-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 2-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)