Ia̍h le̍k-sú

2019-nî 8-goe̍h 24-ji̍t (Pài-la̍k)

2019-nî 4-goe̍h 8-ji̍t (Pài-it)

2018-nî 5-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 4-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 9-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō͘)

2016-nî 7-goe̍h 13-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 7-goe̍h 10-ji̍t (Lé-pài)

2014-nî 5-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 9-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 6-goe̍h 23-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 12-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 8-goe̍h 9-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 7-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 5-goe̍h 24-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 4-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)

2005-nî 5-goe̍h 24-ji̍t (Pài-jī)

2005-nî 5-goe̍h 23-ji̍t (Pài-it)

2005-nî 4-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2005-nî 1-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài)

2004-nî 10-goe̍h 29-ji̍t (Pài-gō͘)