Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 10-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 9-goe̍h 26-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 7-goe̍h 10-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 11-goe̍h 5-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 6-goe̍h 26-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 7-goe̍h 13-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 6-goe̍h 19-ji̍t (Pài-gō͘)

2009-nî 4-goe̍h 14-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 3-goe̍h 6-ji̍t (Pài-gō͘)

2009-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 12-goe̍h 13-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 11-goe̍h 18-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 10-goe̍h 20-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 1-goe̍h 31-ji̍t (Pài-sì)

2007-nî 10-goe̍h 15-ji̍t (Pài-it)

2007-nî 9-goe̍h 5-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 12-goe̍h 19-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 4-goe̍h 12-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Pài-sì)

2005-nî 10-goe̍h 15-ji̍t (Pài-la̍k)

2004-nî 10-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)

2004-nî 10-goe̍h 20-ji̍t (Pài-saⁿ)