Ia̍h le̍k-sú

2018-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 4-goe̍h 10-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 2-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2007-nî 11-goe̍h 1-ji̍t (Pài-sì)

2007-nî 8-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 5-goe̍h 21-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 2-goe̍h 7-ji̍t (Pài-jī)

2005-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Pài-jī)

2005-nî 9-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō͘)

2005-nî 1-goe̍h 17-ji̍t (Pài-it)

2004-nî 12-goe̍h 6-ji̍t (Pài-it)

2004-nî 11-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)