Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 12-goe̍h 18-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 10-goe̍h 28-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 10-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 10-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 6-goe̍h 30-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 5-goe̍h 25-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 5-goe̍h 21-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 5-goe̍h 19-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 5-goe̍h 10-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 6-goe̍h 5-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 6-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)

2007-nî 6-goe̍h 14-ji̍t (Pài-sì)

2007-nî 6-goe̍h 12-ji̍t (Pài-jī)

2007-nî 6-goe̍h 9-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 6-goe̍h 8-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 11-goe̍h 29-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 10-goe̍h 26-ji̍t (Pài-sì)

2005-nî 12-goe̍h 8-ji̍t (Pài-sì)

2005-nî 12-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)